Найден 1 результат

Перейти к расширенному поиску

LeonSmile
Чт сен 10, 2009 7:48 am
Форум: Обсуждение семинаров
Тема: О тренинге...
Ответы: 8
Просмотры: 346610

Î òðåíèíãå

òðåíèíã ñóïåð

áûëî ïðîñòî ïîòðÿñàþùå è î÷åíü íåîáû÷íî ðîäèòüñÿ çàíîâî.

à îñîáåííî ñ òàêèìè ðîäèòåëÿìè

Ìàìà - òàê ïðîñòî ñóïåð.
áëàãîäàðåí ñóäüáå, ÷òî ó ìåíÿ áûë òàêîé îïûò.

òåïåðü ó ìåíÿ 2à äíÿ ïðîæäåíèÿ è îòìå÷àòü ïîõîæå èõ áóäó êàê ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÍÈß

Перейти к расширенному поиску

cron